Exit

Minerva, de Latijnse leergang van Eisma Edumedia, bestaat alweer acht jaar en wordt inmiddels op veel scholen gebruikt. De auteurs hebben in samenspraak met de uitgeverij besloten om een herdruk van beide delen van de leergang voor te bereiden. Er is daarbij gebruik gemaakt van de suggesties van veel gebruikers. Ook de ervaringen van de auteurs zelf die met dit boek hebben gewerkt, waren in dit kader van belang. Dit materiaal vormt het uitgangspunt voor deze herdruk. Begin 2023 is de herdruk van deel 1 verschenen, begin 2024 volgt de herdruk van deel 2.
 
De algemene opzet en structuur van deel 1 is in principe hetzelfde gebleven. Uit de reacties van de gebruikers bleek dat de lessen 1-8 leuke en interessante lessen zijn voor de leerlingen. Afgezien van wat noodzakelijke correcties is er aan deze lessen weinig veranderd.
Het commentaar van de gebruikers betrof vooral de lessen 9-12. Het Latijn van de teksten werd door de leerlingen als nogal lastig ervaren. In de herziening zijn met name de Latijnse teksten die leerlingen moeten vertalen vereenvoudigd. Lange zinnen zijn ingekort of opgesplitst en de woordvolgorde is vaak versimpeld. Hierdoor zijn ook de aantekeningen in de rechterkolom aanzienlijk verminderd. Bovendien sluiten de teksten nu beter aan bij de grammatica van het betreffende hoofdstuk. Aan les 10 is een extra Latijnse tekst (10A) toegevoegd met veel A.c.I’s. Verder is in enkele gevallen het taaleigen van de teksten aangepast aan meer klassiek Latijn (zoals minder relatieve aansluitingen, en na bepaalde voegwoorden geen conjunctivus). Bij de Latijnse teksten vanaf les 9 zijn ook enkele structuurvragen opgenomen in het oefenboek, die de leerlingen helpen lastige zinnen te vertalen en alvast voorbereiden op de structuurvragen in deel 2.
 
In het Oefenboek is een aantal taaloefeningen vervangen door nieuwe opdrachten die direct aansluiten bij de te leren grammatica. Ook zijn er extra taaloefeningen toegevoegd. Op verzoek van collega’s is vanaf hoofdstuk 5 per les achter in het oefenboek een onthoudblok opgenomen met de stamtijden die in de betreffende les voorkomen. Aan het eind van het oefenboek is tevens een overzicht van alle stamtijden te vinden die in deel 1 van de leergang geleerd zijn.
Verder zijn alle cultuuropdrachten per les genummerd, wat de verwijzing naar deze opdrachten gemakkelijker maakt. Daarnaast is het oefenboek aangevuld met enkele talige puzzels en een opdracht over recent tv-materiaal. Tenslotte zijn er vragen gemaakt die gericht zijn op de persoonlijke reflectie van leerlingen op aspecten van de Romeinse cultuur.

Close
Go top